กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสง ฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
นายพล เชื้อทหาร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศแจ้งเตือนภัย

แจ้งเตือนภัย

กลุ่ม

แจ้งเตือนพายุโซนร้อน "โพดุล" มีผลกระทบระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒

กองอำนายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.ก) แจ้งว่าได้พบพายุโซนร้อน "โพดุล" บริเวณทะเลจีนใต้ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตะ มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหล่ำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และจะเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีผลกระทบในระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒