กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสง ฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
นายพล เชื้อทหาร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายสกล  นาสมวงค์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
 
              

นางสาวณัฐชา  วงษ์คำ  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
           

นางสาวกชพรรณ  วิเศษศรี  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวขนิษฐ  ภูมิอ่อน  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

          
        

นายเกษม  ปานพลอย  ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2

        

            

นางสาวกรรณิกา  ล้นเหลือ  ตำแหน่ง  พนักงานนโยบายและแผน