กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสง ฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
นายพล เชื้อทหาร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการนายธิติวัฒน์  สิริโรจนรัตน์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ


นายอานนท์  ทั่งทอง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการนางจันทร์เพ็ญ  เกษวิริยะการ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการนางรักษณาลี  เกตุประสาท  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการนายนพรัตน์  คำสีสังข์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวชมพูนุช  รักษ์ชน  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายสุพจน์   คำผูก  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสื่อสารชำนายการ
นายธวัชชัย  ราบบำเพิง  ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายดอกรัก  สุขระ  ตำแหน่ง  ช่างซ่อมบำรุง  ระดับ  ช 4
นายภิรมณ์  คำกมล  ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์  ระดับ ส 3