กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสง ฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
นายพล เชื้อทหาร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย


นายยงยุทธ์  แสงเทียน  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสาววรากร  ท้วมทอง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวธัญลักษณ์  ฟุ้งวิเศษ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุวิทย์  กระต่ายทอง  ตำแหน่ง  ช่างปูน  ระดับ  ช 4
นายสุเทพ  เกตุน้อย  ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ระดับ  ช  2
นางนวพร  ปิ่นภู่  ตำแหน่ง  พนักงานราชการประจำสำนักงาน