กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสง ฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
นายพล เชื้อทหาร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร

ความปลอดภัยทางถนน

ความปลอดภัยทางถนน

กลุ่ม
11/10/2560
สนง.ปภ.จ.กำแพงเพชรร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สนง.ปภ.จ.กำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล หรือผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จากทางอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร