กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสง ฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
นายพล เชื้อทหาร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

กลุ่ม
22/4/2558
ราคากลางโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร